Jak uzyskać oddłużenie

Oddłużanie to usługa skierowana do firm oraz osób fizycznych które nie dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do spłaty zadłużenia w formie płatności jednorazowej.

Wierzytelność przeniesiona do układu ratalnego to łatwy sposób na spłatę swoich zobowiązań w ratach, bez konieczności zaciągania dodatkowego zobowiązania, które miało by służyć spłacie dotychczasowego

Oddłużenie komornicze

Są produkty na oddłużenie komornicze oparte o hipotekę.
Wartość długu nie może przekraczać 50% wartości hipoteki.
Hipoteka może być własna lub użyczona.

Procedura oddłużenia

Nadmierne zadłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to dziś w Polsce problem społeczny. Niestety bardzo wiele osób nie licząc zasobności własnych portfeli zadłużyło się ponad miarę, nie kalkulując przed zaciągnięciem pożyczki, czy też kredytu – by suma obciążenia mogła być spokojnie spłacana. Fakt, że obfitość towarów na rynku, duża łatwość w otrzymywaniu kredytu (bez oceny zdolności kredytowej) sprzyjała zadłużaniu się. Nie zwalniało to jednak konsumenta od myślenia. Dług trzeba kiedyś spłacić. Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań finansowych i spłacanie zaciągniętych długów w polskiej kulturze i obyczajowości miało kiedyś swój wymiar etyczny, stanowiło cnotę. Wynikało to z szacunku do cudzej własności, a także z zasady dotrzymywania umów.
Dziś ponad milion Polaków trafiło na „czarne listy” Biur Informacji Gospodarczej lub Kredytowej. Osoby te są ścigane i zastraszane przez firmy windykacyjne lub po orzeczeniu sądu przez komornika. Żyją w stresie. Nie spłacając swoich zobowiązań w terminie popadają w tzw. „spiralę zadłużenia” (wysokość zadłużenia wzrasta wraz z upływem czasu). Nie potrafią już same poradzić sobie z problemem, a samonapędzająca się spirala zadłużenia wyrzuca konsumenta poza nawias społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ osoba zadłużona nie jest już w stanie ze swoich dochodów spłacić rosnącego długu.
Tą ciężką sytuację konsumenta spróbuje naprawić nowela do ustawy prawa upadłościowego
i naprawczego. Brak tej regulacji, która istnieje już od dawna w wielu innych krajach był przyczyną nierówności wobec prawa. Zadłużony przedsiębiorca miał środki prawne pozwalające mu po oddłużeniu zacząć działalność z tzw. „czystą kartą”. Od 31 marca 2009 wprowadzono tę możliwość również w stosunku do osoby fizycznej poprzez instytucję upadłości konsumenckiej.
CEL USTAWY
Ustawa ma przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osoby fizycznej, która nie z własnej winy wpadła w pułapkę zadłużenia i pomagać by konsument w czasie nie dłuższym niż pięć lat spłacania swoich zobowiązań pod nadzorem sądu mógł zostać ostatecznie oddłużony, nawet z perspektywą umorzenia części długu przez sąd. Może wówczas zacząć życie od nowa, bez stresu i widma egzekucji komorniczej. Konsument będzie mógł od nowa gromadzić własny majątek, zapracować na emeryturę, a nawet w razie konieczności otrzymać nowy kredyt. Jednym słowem taka osoba będzie mogła wrócić do normalnego życia.
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM DO SĄDU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
Zaletą ustawy jest zapis, który pozwala wyłącznie konsumentowi wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości. Nie może tego zrobić żaden z jego wierzycieli (np. Bank), ani nawet poręczyciel, który spłacił za dłużnika zobowiązania. Czyli jest to pewnego rodzaju dobrowolna prośba konsumenta – „nie daję sobie rady, proszę sąd o pomoc. Chcę spłacić stale rosnące długi i raz na zawsze rozwiązać ten problem”.
Z prośbą o oddłużenie konsument będzie mógł wystąpić tylko raz na 10 lat. Jednak nie każdy, kto zadłużył się ponad miarę będzie mógł z taką prośbą wystąpić, ponieważ należy przedtem spełnić łącznie trzy przesłanki:
1. Stan niewypłacalności powstał na skutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności.
Powszechnie interpretuje się je jako okoliczności, których dłużnik w normalnym toku rzeczy nie mógł lub nie powinien brać pod uwagę (zaciągając zobowiązanie) i na powstanie których konsument nie miał żadnego wpływu. Okoliczności te nie mogą także wynikać z niedbalstwa konsumenta. Np. na pewno nie będą uznane za nadzwyczajne okoliczności sytuacje, jeżeli dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc już niewypłacalnym, albo gdy rozwiązano z nim umowę o pracę z przyczyny leżącej po jego stronie lub za jego zgodą.
Nie wiadomo także, czy sądy upadłościowe utratę pracy uznają za okoliczności wyjątkowe, a niemożliwość znalezienia innej za okoliczności niezależne od dłużnika. Trudno także za okoliczności uzasadniające oddłużenie uznać zaciągnięcie kredytu w obcej walucie i trudności z jego spłatą związane ze zmianami kursu walut, ponieważ wahania kursu wpisane są w ryzyko umowy.
Za okoliczności uzasadniające złożenie przez konsumenta wniosku o ogłoszenie upadłości mogą być uznane różnego rodzaju klęski żywiołowe, ciężka, nagła choroba, której dłużnik zaciągając zobowiązanie nie mógł się spodziewać, wyjątkowe nie do przewidzenia zdarzenia polityczne, które w sposób bezpośredni doprowadziły do niewypłacalności konsumenta.
2. Zaistnienie stanu niewypłacalności.
To stan, w którym konsument nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli. Chodzi tu o takie przypadki, gdy dłużnik w terminie określonym umową bądź ustawą nie zapłacił drugiego z kolei zobowiązania. Nie może być mowy o niewypłacalności konsumenta, jeżeli nie spłacił on tylko jednego, choćby największego długu. Dla oceny niewypłacalności nie ma znaczenia charakter zobowiązania (pieniężny, niepieniężny) ani jego wielkość.
3. Wymagalność zobowiązania
Musi zaistnieć i trzecia przesłanka o fundamentalnym znaczeniu. Jest to sytuacja, kiedy dłużnik nie wykonuje zobowiązań, co do których termin płatności już minął.
Przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego sąd sprawdzi istnienie wszystkich tych przesłanek, a także „prześwietli” dłużnika zasięgając informacji w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym.
PROCEDURA
ETAP PIERWSZY - to likwidacja całego majątku konsumenta, który stanowić będzie masę upadłościową.
Konsument powinien wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Dotyczy to ruchomości i nieruchomości. Niestety nawet rzeczy mające wartość sentymentalną np. srebra po babci. Jeśli tego nie uczyni sąd umorzy postępowanie i oddłużenia nie będzie.
Jeżeli upadłość dotyczy jednego z małżonków, których łączyła ustawowa wspólnota majątkowa to ustanie ona z mocy prawa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Powstanie między małżonkami rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny, którego się razem dorobili, zanim doszło do upadłości wejdzie z mocy prawa do masy upadłości. Do masy tej nie wejdzie jedynie osobisty majątek małżonka dłużnika. Jeżeli z kolei małżonkowie z krótkim stażem nie dorobili się jeszcze majątku wspólnego to do masy upadłości wejdzie tylko osobisty majątek zadłużonego małżonka.
Skoro jednak cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości, to wówczas małżonek dłużnika będzie miał prawo dochodzić w tym samym postępowaniu upadłościowym należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym (stanie się jednym z wierzycieli). Natomiast, jeżeli dłużnik zaciągnął zobowiązania za zgodą małżonka to wierzyciele będą mogli domagać się zaspokojenia z całego majątku wspólnego, a małżonkowie będą dłużnikami wspólnie. Do masy upadłości nie wejdzie jedynie majątek osobisty małżonka dłużnika.
Ustawa zakłada, że dłużnik powinien spłacić wierzycieli w takim zakresie, w jakim jest to tylko możliwe. Dlatego również mieszkanie, czy też dom dłużnika wejdzie w skład masy upadłości (w Niemczech nie można wyegzekwować od dłużnika mieszkania, w którym zamieszkuje. Wyjątek stanowią jedynie luksusowe posiadłości). Nieruchomości i ruchomości zostaną sprzedane by uzyskaną kwotą zaspokoić roszczenia wierzycieli. Prawo upadłościowe przewiduje możliwość prowadzenia likwidacji majątku przez samego konsumenta pod nadzorem syndyka, jeśli zezwoli na to sędzia komisarz.
DACH NAD GŁOWĄ DLA DŁUŻNIKA
Znowelizowane przepisy ustawy wprowadzają jednak przepis ochronny mający na celu nie pozostawienie konsumenta bez przysłowiowego „dachu nad głową”. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku konsumenta, w skład którego wchodził dom lub mieszkanie, dłużnikowi zostanie wypłacona kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania na okres jednego roku. Pozostaje mieć nadzieję, że ustalając wysokość tej kwoty sędzia komisarz rozważy ceny najmu w regionie Polski, w którym mieszka konsument. Na pewno sędzia weźmie pod uwagę ilość osób zamieszkujących z dłużnikiem, które prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe. Dłużnikowi może być również wcześniej przyznana zaliczka na wynajem mieszkania.
Po sprzedaży całego majątku konsumenta sędzia komisarz sporządzi plan podziału uzyskanych funduszy. W gestii syndyka będzie wydanie wierzycielom i dłużnikowi (na najem mieszkania) należnych im kwot. W ten sposób wierzyciele mogą zostać już w znacznej wysokości spłaceni.
ETAP DRUGI – to spłacanie pozostałego długu, lecz tylko przez 5 lat.
Jeżeli likwidacja (spieniężenie) całego majątku konsumenta nie doprowadzi do spłacenia wszystkich jego zobowiązań wówczas sąd ustali plan spłaty pozostałych zobowiązań wierzycieli. Ustawa narzuca maksymalny termin. Oddłużenie konsumenta ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Za podstawę ustalenia wysokości rat spłaty sąd weźmie zarobki dłużnika, wielkość zadłużenia i możliwość ich zaspokojenia. Sąd określi również, jaka część zobowiązań konsumenta po wykonaniu planu spłaty zostanie dłużnikowi umorzona. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, jeżeli konsument nie może udźwignąć ciężaru swojego zadłużenia. Umorzenie ciężaru ponad siły właśnie pozwoli oddłużyć konsumenta.
W trakcie spłacania wierzycieli z własnych bieżących dochodów przez 5 lat konsument ma też inne obowiązki:
· powinien raz w roku (do końca kwietnia) przedkładać sądowi sprawozdanie z wykonywania planu spłaty wierzycieli,
· powinien wykazywać osiągnięte przychody, nowo nabyte składniki majątku, przedstawić kopię rocznego zeznania majątkowego,
· nie może w okresie spłaty dokonywać zakupów na raty, czy też z odroczoną płatnością. Może natomiast zaciągać zobowiązanie niezbędne dla utrzymania swojego lub osób w stosunku, do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków na utrzymanie
· konsument nie może również w okresie spłaty wierzycieli dokonywać czynności prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu.
ZMIANA PLANU SPŁATY
Warunki spłaty wierzycieli określone przez sąd w planie spłaty mogą się zmienić jedynie w dwóch sytuacjach:
1.Na wniosek konsumenta, – jeżeli wykaże, że z powodu przemijającej przeszkody nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. Sąd może przedłużyć terminy spłaty (termin ten nie może jednak przekroczyć dwóch lat) albo zmienić wysokość poszczególnych płatności.
2.Na wniosek któregokolwiek z wierzycieli, - jeżeli sytuacja materialna konsumenta poprawi się w sposób istotny np. z powodu wygranej na loterii, odziedziczenia spadku lub też otrzymania darowizny. Wierzyciele mogą wówczas domagać się zwiększenia kwot, jakie im przypadają.
UWAGA!
Na podwyższenie kwot nie będzie miała wpływu poprawa sytuacji majątkowej konsumenta spowodowana zwiększeniem się wynagrodzenia za jego pracę, czy też innych dochodów uzyskiwanych osobiście z innej działalności zarobkowej. Sąd wówczas nie orzeknie podwyższenia kwot, jakie przypadają wierzycielom. Z tych dochodów konsument może zaspokajać potrzeby własne i rodziny.
Jeżeli upadły konsument nie będzie wykonywał obowiązków ustalonych w planie spłaty, sąd umorzy postępowanie upadłościowe, a wierzyciele będą mogli i tak dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. Jednym słowem – oddłużenia nie będzie, umorzenia części zobowiązań również, a konsument przez długie lata będzie czuł za plecami oddech komornika. Przedłuży to okres, po którym mógłby już zacząć pracować wyłącznie na własny rachunek.
Jeśli konsument wykona swoje zobowiązania wynikające z planu spłaty w okresie 5 lat, sąd poza umorzeniem niezaspokojonych wierzytelności wyda postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Konsument zostanie oddłużony.
Powyższym opracowaniem chciałabym Państwu w sposób ogólny, jak najmniej skomplikowany przybliżyć podstawowe założenia instytucji „upadłości konsumenckiej”. Jest to wyjątkowa regulacja prawna. Ma również swój wymiar etyczny przez fakt że:
- jest to dobrowolne (na własne życzenie) oddłużenie konsumenta,
- ogłoszenie upadłości może dotyczyć jedynie dłużnika, którego niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych niezależnych od niego okoliczności,
- konsument ma zapewniony przynajmniej przez 1 rok „dach nad głową”,
- wzrost zarobków konsumenta w okresie spłaty wierzycieli nie podwyższa kwoty im należnych, dłużnik może zadbać o lepszy standard życia rodziny.

Oferta oddłużenia

Oferujemy Państwu najatrakcyjniejszy kredyt oddłużeniowy na rynku, który pozwoli spłacić komornika oraz inne zobowiązania finansowe. Nie przeraża nas źle wyglądająca historia w BIKu . Dla każdego przygotujemy indywidualną ofertę ! Zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią. Jesteś zadłużony?
Masz zajęcia komornicze?
Mamy ofertę dla Ciebie
Posiadasz kilka zobowiązań które Cie przytłaczają - zamień je na jeden wygodny kredyt

Oddłużenie

Oddłużenie